За нас

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ”

В началото на 2015 г. . бе  учредено  Сдружение „ Клуб Отбранителна Индустрия”    организация на  широк кръг съмишленици  – военни експерти, оръжейни и граждански   индустриалци, общественици, историци и геополитици.

Целта на учредяването на Сдружението е следната: за няколко години да се създаде силна и активно работеща организация на Българската Индустрия, да съберем всички индустриални предприятия в една силна, добре работеща и сплотена организация и да тръгнем организирано напред за завоюване на нови пазари.

През изтеклите няколко години с обединените усилия на редица патриотични, експертни, гараждански и военно-патриотични организации бяха проведени  семинари, конференции, кръгли маси и симпозиуми по проблемите на българската отбранителна индустрия като фактор и компонент от националната сигурност.

Съвместната  работа между организациите създаде екип от съмишленици от най-различни професии и сектори – военни ръководители, общественици, историци и геополитици, експерти по проблемите на сигурността, индустриалци – както граждански, така и от отбранителната индустрия, производители и търговци от фирмите от оръжейния бранш, телекомуникации, IT и Hitech компании.

В настоящия момент  на сложни геополитически процеси България има нужда от развита отбранителна индустрия, интегрирана отраслово и продуктово в ЕС и НАТО, а така също и боеспособна армия, която да е в състояние да изпълнява своите функции в системата на договора за колективна отбрана на страните членки на НАТО.

Основна задача на Сдружението е да се работи за изграждането на адекватна визия и стратегия за  развитие на отбранителната индустрия.Общите усилия на експерти и ръководители от индустрията с дългогодишен опит ще доведат до подобряване на комуникацията и кооперирането между отделните български компании а така също и до успешно коопериране и интегриране на Български компании с чужди компании от страните членки на НАТО и ЕС а и не само с тях – гледаме във всички посоки.

Ние постепенно изграждаме нова корпоративна култура и визия в компаниите от Българската  отбранителна индустрия –  все по налагащ се дух на градивна взаимопомощ, партньорство и консолидация          в името на целия бранш и общия национален интерес.  

Мисията ни е:  създаване на една отворена за всички компании организация, активно действаща и  полезна за всички фирми членуващи при нас без  разделителни линии, търсещи пресечната точка на личния  и обществения интерес. Всички последователни усилия, които ще положим в следващите години ще бъдат продиктувани от една Цел:  

Възстановяване на силата и авторитета на българската  индустрия, постепенното и интегриране в ЕС и НАТО като равностоен партньор и конкурентен участник в общите процеси на европейската индустриална интеграция.

НАПРАВЛЕНИЯ В КОИТО РАБОТИМ:

1. Създаване и активизиране на контактите със страните – традиционни клиенти на българската отбранителна индустрия – африка, латинска америка, близкия и далечния изток.

2. Създаване на общи за целия отрасъл звена работещи върху нови изделия, иновации и развой на нови технологии.

3. Хармонизиране на отношенията между отделните фирми   и улесняване на създаването на общи развойни и производствени звена, а така също и общи представителства зад граница.

4. Лобиране в страната и чужбина. Създаване на политическо лоби на отбранителната индустрия във всички политически сили.

5. Посредничество между български компании – граждански и от отбранителната индустрия и между български и чужди компании.

6. Създаване на екип за разработване на проекти с европейско финансиране обслужващ предимно фирмите от отбранителната индустрия.

7. Организиране на работни посещения и делегации с участници от фирмите от отбранителната индустрия в страни – традиционни клиенти на българския впк – африка, латинска америка, близък и далечен изток.

8. Координиране на усилията и вижданията на отделните компании по създаване на обща визия и стратегия за развитие на отрасъла.

9. Картотекиране на изобретатели, изобретения, теоретични разработки, нови идеи, изделия и прототипи, високи технологии за производство на синтетични горива, топло и и електроенергия от нетрадиционни и нови енергийни източници.

10. Създаване на фонд за финансиране на разработките, прототипите и теоретичните постановки до готови работещи изделия, с възможност за внедряване в практиката и стартиране на масово – серийно производство.

11. Създаване на контакти с висши учебни заведения – технически, военни, икономически и институти на бан по съответните направления, свързани с отбранителната индустрия и осъществяване на връзка между тях и компаниите от отбр. Индустрия за съвместно разработване на проекти.

12. Създаване на общи екипи между фирмите от отбр. Инустрия и съответните вузове, координиране на процеса на подготовка на кадри за нуждите на отбранителната индустрия, като свързващо звено обменящо информация между вузовете подготвящи кадри и фирмите, нуждаещи се от кадри.

13. Изработване с участието на компаниите на обща консолидираща динамична визия, стратегия и концепция за развитието на отрасъла – отбранителната индустрия, отчитайки всички геополитически и геостратегически фактори на балканите, в европейския съюз и нато.

СДРУЖЕНИЕТО Е В ПРОЦЕС НА КОМПЛЕКТОВАНЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ОТ ЕКСПЕРТИ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Авиационна техника
2. Бронетанкова техника
3. Военно морска техника
4. Въоръжения, боеприпаси и утилизация
5. Кибер сигурност и отбрана
6. Комуникационно-информационни и навигационни системи
7. Оптоелектроника
8. Сигурност и защита на критична инфраструктура
9. Изследвания и върхови технологии в отбраната и сигурността
10. Стратегически Анализ и дефиниране на националния интерес
11. Участие в съвместни проекти и програми на ЕС и НАТО
12. Инфраструктура на отбранителната индустрия, дем. ресурси
13. Екологична и енергийна сигурност в отбранителната индустрия
14. Международни връзки – създаване на представителства
15. Организиране на международни форуми за индустриално коопериране – изложения и конференции.
16. Посещение на индустриални, дефенс, секюрити, кибер секюрити, Т, ИКТ , иновации, старт-ъп изложения с групи от български компании и създаване на контакти с цел кооперирането им с водещите световни компании.
17. Създаване съвместно с други организации на структура за международно коопериране на Българската индустрия.
18. Участие в международни проекти на ЕКА – Европейска Космическа Агенция съвместно с КАСТРА – клъстер за аерокосмическа индустрия.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

За изтеклите 5 години от създаването на Сдружението постигнахме много:

Бяха проведени 4 големи национални конференции с изложение.

1-ва Тридневна Национална конференция с изложение – септември 2015 г.                      
Конференцията беше посветена на Черноморското икономическо сътрудничество и ТГС – транс граничното сътрудничество. Участваха фирми от съседните държави – Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Македония. Само от Сърбия присъстваха над 10 компании и представители на Сръбското Министерство на Отбраната, които представиха цялата Сръбска Отбранителна Индустрия.

2-ра Тридневна Национална конференция с изложение – март 2016.
Конференцията беше посветена на сътрудничеството в Киберсигурността главно между България и Израел. Участваха над 20 израелски компании от ИТ сектора и киберсигурността.  Конференцията беше открита от Израелския посланник и израелското военно аташе. Присъстваха представители на департамента за коопериране на израелската индустрия към Израелското МО.

3-та Тридневна Национална конференция с изложение – септември 2016.
Конференцията беше интернационална и посветена на кооперирането в областите – дефенс, машиностроене, ИТ сектор, киберсигурност. Присъстваха компании от над 10 държави, като на изложението имаше около 30 щанда.             На конференцията се презентираха с презентации и щандове най-големите германски и израелски компании от дефенс сектора и ИТ индустрията.

4-та Тридневна Национална конференция с изложение – юли 2017.
Тази конференция с изложение прерастна във Форум за международно коопериране  –  GLOBAL COOPERATION FORUM 2017 и положи началото          на традицията за ежегодно провеждане на  този форум. Присъстваха над 200 компании от над 20 държави, щандовете бяха над 40. Презентираха се отново най-големите световни компании от Европа, САЩ и Израел. Форума беше проведен съвместно с Президента Румен Радев, ИАНМСП – Агенцията за малки и средни предприятия, Клъстера за аерокосмически технологии   и редица други организации – съорганизатори. Форума се превърна в събитието на годината,  допринесло реално за повишаване авторитета на Българската индустрия и създаване на предпоставки за реалното и коопериране с най-високотехнологичните нации и компании в света.

С форума за глобално индустриално и военно коопериране:

GLOBAL COOPERATION FORUM 2017  реално стартирахме процеса на издигане на Българската индустрия в секторите Дефенс, машиностроене и ИТ на световната карта и създавен на реални контакти на Българските компании.

 

Освен с проведените 4 големи форума – конференции и изложения, през изтеклите повече от 3 години посетихме най-големите световни оръжейни, машиностроителни, ИТ, автомобилни и киберсигурност изложения като:

Бурже – Най-голямото Авиационно изложение в света – Париж 2015 и 2017, Евронавал – най-голямото военно-морско изложение в света – Париж – 2016, Евросатори – най-голямото изложение на сухопътна техника в света Париж – 2018,  Изложение и конференция за иновации – Берлин 2017, Автомобилно изложение – Франкфурт – 2017, СайбърТех – едно от най-големите изложения за киберсигурност в света – Тел Авив – Израел – 2015, 2016, 2017, 2018. Израел Дефенс Експо – най-голямото оръжейно  изложение на Израел – 2015, 2017. ИАА – Франкфурт – 2017 – най-голямото автомобилно изложение в света, Хановер Индустриал Мессе 2017 – най-голямото индустриално изложение в ЕС.

Създадохме контакти на най-високо ниво. Тези контакти се дигитализират и се подреждат в бази данни които се на разположение на всички Български компании – членове на Сдружението. На базата на събраните контакти през изтеклите повече от 3 години сме в състояние да проведем масирана рекламна атака за налагане на продуктите  и услугите на всяка Българска индустриална компания по целия свят.

В края на 2019 – на 6 декември 2019 г.  проведохме годишната ни конференция с изложение на тема:

„Иновациите – основен фактор за икономически растеж”.

Предстои ни посещение до края на 2020 г.  и посещение в Южна Корея и установяване на тесни връзки с Южнокорейската отбранителна индустрия                 и машиностроене.

Също така в програмата имаме и посещение до Оман през 2020 г., ако обстановката в близкоизточния регион се успокои и позволява да осъществим посещението в Оман – там ще ни бъдат осигурени срещи на най-високо ниво.

С многообразната си дейност активно и последователно вече в продължение          на години издигаме авторитета на Българската индустрия, търсим и намираме нови пазари на базата на нашата активност и така създадени контакти, работим неуморно за успеха на всяка Българска фирма и предприятие.

КАКВА Е КРАЙНАТА НИ ЦЕЛ

През изтеклите 5 години ние се доказвахме на всички компании с които работихме и които впоследствие станаха наши членове а така също и на тези на които им предстои да станат като ревностен защитник на Българската индустрия.

Свършихме колосално количество работа в полза на Българските компании. Проявихме упоритост и последователност в защита на Българския национален интерес и Българската индустрия във всички сектори.

Неизменно преследвахме 2 цели:

  • Във вътрешен план – консолидация на Българската индустрия около нашето Сдружение 
  • В международен план –  коопериране с най-развитите и най-високо-технологичните нации и компании.

Създадохме отлични отношения с Израел и Израелската отбранителна индустрия, машиностроене  и ИТ индустрия главно в областта на киберсигурността. Контактуваме активно с над 1600 израелски компании от тези 3 сектора. Наложихме се като мост и основна сила в Българо – израелското индустриално коопериране.

Създадохме отлични контакти със СИБАТ – организацията в рамките на Израелското Министерство на Отбраната, отговаряща за международно коопериране на Израелската отбранителна индустрия, машиностроене и ИТ.

Създадохме отлични отношения и с много Германски и Френски компании в секторите:  дефенс и високо-технологично машиностроене. Установихме близки контакти с компании от  Германия , Франция, Италия и др.

Създадохме отлични връзки с южнокорейската служба за индустриално коопериране КОТРА. Имаме покана от Южнокорейската Търговско Промишлена Палата и КОТРА да посетим Сеул и да реализираме контакти на най-високо ниво.

Създадохме и контакти на най-високо ниво с ръководителите на Узбекистан. Две делегации от Узбекистан посетиха България по наша инициатива, като в последната присъстваше и вицепремиера на Узбекистан г-н Нодир Отажонов, представители на Узбекистанска индустрия и министерството на иновациите.

Всички тези усилия полагаме с една крайна цел:  преодоляване на технологичното изоставане на Българската индустрия, чрез международно коопериране с държавите – лидери в областта на технологиите  и иновациите.

Понастоящем, 5 години след учредяването ни в Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия членуват  стотици компании от всички сектори – отбранителна индустрия, машиностроене, информационни технологии, киберсигурност, сигурност, автоматизация на производството, високи технологии, стартъпи.

Сдружението се превърна в организация на цялата Българска ндустрия – отворена и работеща организация, в която всички компании са добре дошли.

Към нас непрекъснато се присъединяват  нови и нови компании от най различни сектори, водени от идеята че „заедно можем повече” и че „съединението прави силата” и при нас това се изразява и вижда всеки ден в непрекъснатото ни движение напред в името на Българската индустрия във всички сектори.

Switch The Language